sos6513 Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet.

vår 2009. Kursansvarlig: professor Arne Krokan, NTNU
Frist for å melde seg på eksamen er 16. desember.
Kursramme
Kurset gir 7,5 studiepoeng, og kan inngå som del av mastergrad i organisasjon og ledelse (Master of management) ved NTNU. Dersom det er interesse for det, kan det utvikles og gjennomføres flere kurs, som tilsammen kan utgjøre spesialisering i "skoleutvikling og digital kompetanse".
Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet å ha en arbeidsmengde på omlag 170 timer og et pensum på ca 700 sider etter en tradisjonell universitetsmodell. Arbeidet med de fire samlingene i regi av Its`learning inngår i dette timetallet. Men du må beregne at hver av de nettbaserte samlingene vil kreve en arbeidsinnsats på 5 - 10 timer.

Læringsmål
Programmet har bådet et praktisk og analytisk mål. Det praktiske målet er å stimulere til igangsetting av konkrete endringsprogrammer på egen skole, f.eks. i form av planer for praktisk bruk av IKT i det administrative og pedagogiske læringsarbeidet. Det analytiske målet er at deltagerne gjennom å få innsikt i aktuell forskning skal tilegne seg begreper, modeller og analysemetoder som gjør at de selv kan formidle denne kunnskapen videre til egne medarbeidere og dermed være en katalysator for økt tempo i endringsarbeidet.

Gjennomføring
Denne delen er en fortsettelse av det opplegget som er utviklet av professor Arne Krokan ved NTNU, og gjennomført i regi av Itslearning på oppdrag for Rogaland fylkeskommune. Det forutsettes derfor at deltakerne har gjennomført dette opplegget og levert gruppeoppgave 2, samt gjort nødvendige blogginnlegg i henhold til programmet.

NTNU-delen av kurset gjennomføres på følgende måte:

 1. Det gjennomføres 5 nettbaserte samlinger på anslagsvis 1 time pr gang. Disse samlingene har utgangspunkt i en eller flere artikler, bokkapitler eller andre kilder, som det forutsettes at deltakerne har lest på forhånd. Deltakerne skal også ha forberedet et aktuelt spørsmål til en av artiklene, og være forberedt til å lede en diskusjon om emner til dette spørsmålet.
  Det forutsettes at deltakerne har tilgang til pc, internett og at de har webkamera/headset. Om ønskelig kan disse samlingene gjennomføres på ettermiddags-/kveldstid. Samlingene vil gå i tidsrommet februar - mai, og konkret gjennomføringsplan avtales når det er klart hvor mange som vil gjennomføre dette arbeidet.
 2. I forbindelse med hver av de 5 nettbaserte samlingene, skal deltakerne skrive et blogginnlegg, der de reflekterer over en aktuell problemstilling i tilknytning til samlingen. Dette kan ha tilknytning til artikkelen direkte, til en praktisk situasjon som de selv har erfart eller hørt om, til en aktuell nyhetssak, eller på annen måte være aktuell i forhold til temaet. Hver av deltakerne skal også lese og kommentere innlegg på minst 2 av de andre deltakernes blogger.
 3. Som del av opplegget skal hver av deltakerne bidra til en felles wiki, som skal gi oversikt over aktuelle ressurser med tilknytning til "digital kompetanse". Kursleder vil utarbeide en disposisjon/rammeverk for denne wikien i samarbeid med deltakerne. Det forutsettes at hver av deltakerne bidrar med et visst antall redigeringer/originale innlegg på wikien, og at dette arbeidet er utført før eksamensoppgaven innleveres. Bidraget til wikien, enten dette er et "originalbidrag" eller en redigering skal kopieres inn i en læringslogg, som skal være lenket opp fra hovedsiden av eksamensoppgaven. Nærmere instruksjon om hvordan dette skal gjøres kommer siden.
  Hvis dere lurer på hvordan det er mulig å skrive sammen på en wiki, kan dere se på eksemplene her og her, der to klasser ved NTNUs masterprogram i organisasjon og ledelse har hatt denne arbeidsformen som eksamensoppgave.


Prosjektoppgave
Hver av deltakerne må ha utarbeidet og godkjent gruppeoppgave 2 fra første samling. Oppgaveteksten er gjengitt her.
Denne besvarelsen må være på tilsvarende minimum 5 sider. Den kan være så lang som dere finner at det er hensiktsmessig at den er. I kartleggingen av beste og dårligste kompetanse skal dere ikke oppgi navn.

Påmelding og gjennomføring.
Vi informerer om eksamen på 2.samling tirsdag 9.desember. Påmeldingsfristen er tirsdag 16. desember og dette er da en bindende påmelding. Dere skal melde dere på gjennom en påmeldingstjeneste som blir satt opp gjennom sidene i Itslearning. Dere må siden også måtte melde dere på gjennom NTNUs opptakssystem, men dette vil dere få nærmere beskjed om seinere.
Det videre opplegget starter i forbindelse med samlingen den 3. februar, og avsluttes med innlevering av eksamensoppgaven.

Nettmøter
I løpet av våren vil vi holde 5 nettmøter med diskusjoner over bestemte emner.
Her er forslag til temaer: (Disse temaene kan endres etter avtale med deltakerne, men det gir et visst inntrykk av hvordan dette er tenkte gjennomført). Første nettsamling vil antakelig være i slutten av februar.
Teknologi for disse nettmøtene er ikke helt besluttet ennå, men det kan se ut som om vi vil få tilgang til Adobe Connect.

1. Hvordan gjøre bruk av nettverksøkonomiske mekanismer i videregående skoler?
Les:
The University in the Networked Economy and Society: Challenges and Opportunities av Yochai Benkler. Benkler er mest kjent for å ha skrevet The Wealth of Networks, som du kan lese i sin helhet på nettet. Den er en glimrende bok som hører hjemme i et nytt kurs om skole2.0.

2. Web20 storytelling. Hvordan utvikle nye sjangere og gjøre bedre bruk av nye tjenester i undervisning og læreprosesser?
Web 2.0 Storytelling: Emergence of a New Genreav Bryan Alexander and Alan Levin


3. Enterprise20 og den digitale skolen.
Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0 av John Seely Brown and Richard P. Adler
og Footprints in the Digital Age av Will Richardson i "Educational Leadership".
Skriv et blogginnlegg om et tema du finner interessant i en eller begge artiklene (Richardson siterer faktisk den første artikkelen). Forbered også et spørsmål som du kan tenke deg å diskutere i nettmøtet. Spørsmålet skal postes på denne siden.

4. Skjerm eller papir?
Leser vi like godt på skjerm som på papir? Les Marita Aksnes refleksjonover denne artikkeleni SA, og den vitenskapelige artikkelen som ligger til grunn for oppslaget. Drøft fordeler og ulemper med digitale læremidler vs tradisjonelle læremidler. Den vitenskapelige artikkelen finner du på Itslearning.
Og hva vil utviklingen av skjermteknologi ha å si for lesbarheten? Se denne artikkelen for å få et bilde av hva vi kan vente oss. Og ta gjerne en kikk på Kindle. Ett spørsmål til: Kan dataspill inspirere til mer lesing? Les hva Clayton Christen skriver om det i sin blogg, med referanse til en artikkel i New York Times.

5. åpent tema
kom med forslag til tema for disse emnene også ...

Eksamen
Eksamen består av en hjemmebasert gruppeoppgave, som skrives i grupper på inntil tre medlemmer.
For at dere skal få mest mulig utbytte av arbeidet med eksamen, får dere selv anledning til å utforme deres egen eksamensoppgave. Dere må selv formulere en aktuell problemstilling. Denne problemstillingen skal ha form av et spørsmål, som også skal utgjøre oppgavens "tittel". Under finner dere informasjon om oppgavens struktur, og veiledende anvisninger på hvor stort omfang hver av delene kan ha.
Besvarelsen kan være på inntil 10 000 ord. Den skal lages som et multimediedokument, i en wiki, et bloggformat eller et annet format dere selv finner mest hensiktsmessig.

Oppgaven skal innleveres 15. juni og kan påbegynnes når dere måtte ønske det.

Oppgaven bør ha følgende struktur:


 1. En innledning som forteller litt om hva du skal analysere, hvorfor du vil analysere dette og hva som gjør at det er interessant både for analyseenheten og som faglig emne i kurset. De beste besvarelsene har også gjerne referanser til aktuell litteratur i denne delen.
  (1-3 sider)
 2. Innledningen skal føre fram til problemstillingen. Problemstillingen skal framstå som et forskningsspørsmål som gruppen skal analysere og besvare, eller belyse ut fra et faglig perspektiv. Forskningsspørsmålet kan enten ha røtter i praktiske utfordriner (for eksempel: Hvilke utfordringer står skolen overfor i overgangen mellom industri- og digitalt nettsamfunn), eller mer teoretisk (eksempel: Hvilke organisasjonsmodeller er best egnet for å forstå ulike typer organisasjoner i det digitale nettsamfunnet?) I dette inngår også å finne ulike delproblemer som må besvares, samt å gjøre nødvendige avgrensninger av temaet. Det kan også inngå å vurdere eventuelle metodespørsmål dersom det i noen grad er aktuelt å samle inn egne data.
  (1-2 sider)
 3. En analysedel der dere ser på de enkelte delproblemene og belyser disse ved hjelp av aktuell litteratur og empiri. Her bør det gis aktuelle referanser til et bredt utvalg av pensumslitteraturen og gjerne litteratur utover det som er kursets pensum også.
  (10-15 sider)
 4. En konklusjon som oppsummerer hva dere skulle undersøke, hvordan dere gjorde det og hva dere fant, evt også noen ord om hva som kan være svakheter i analysen dere har gjennomført.

Det er anledning til å diskutere valg av tema med kursleder, og dere kan regne med å få en veiledningsbolk/kollegasamtale underveis i arbeidet. Dette vil bli avtalt seinere.

Er det noe du lurer på?
Spør Torill, Elisa eller Arne om saken.