Hvordan føre skolen inn i det digitale nettsamfunnet?
Ideen med kurset er å gi deltakerne innsikt i ulike måter å forstå det digitale nettsamfunnet på, samt hvordan skolen påvirkes på forskjellige måter av ulike drivkrefter. Dette siste kan oppsummeres kort ved stikkordene: fra analoge til digitale læremidler, elever med digital kompetanse og lærere i stor grad uten, krav om endret pedagogisk praksis og utvikling av nettverk på forskjellige nivåer i skolen.
Fra forskning som har med IKT og organisasjoner å gjøre, vet vi at suksessfaktorene for endring er knyttet til det å skape gode endringprosesser mer enn til teknologiske forhold. Slike endringsprosesser er blant annet avhengige av den enkelte organisasjons kultur, relasjoner mellom ulike ”interessentgrupper” og ikke minst måten lederne i organisasjonen fungerer på.
Det finnes en rekke modeller som forteller oss hva ledelse er, hva ledere gjør osv. Vi har valgt en enkel modell med basis i MIT, som angir fire viktige oppgaver for lederne.

1. De må kunne lage en god analyse av situasjonen organisasjonen befinner seg i.
2. De må ha en klar visjon av hvor de skal og evne å formidle denne til sine medarbeidere.
3. De må ha gode relasjoner til de ansatte, slik at de blir i stand til å skape begeistring og deltakelse i endringsprosessene.
4.
De må være i stand til å omsette ideer til praksis.

Disse fire ”reglene” er så enkle, at vi alle kan huske dem hele tiden.
Videre har vi tydeliggjort lederens oppgaver gjennom ordene forståelse, forankring og forpliktelse. Dette innebærer at lederen har et ansvar for at hver enkelt medarbeid forstår situasjonen, for at de skjønner hvordan de kan og må bidra til forandringen og for at de faktisk iverksetter konkrete tiltak.
For å få til dette i praksis må en ha planer, en må ha mål og en må kunne kartlegge hvor en står i dag og hvilket gap en skal fylle i arbeidet mot å nå målet. Det er den enkelte rektor og dennes lederergruppes ansvar å lage slike planer og å designe hensiktsmessige prosesser for å få med sine ansatte på endringsløpet. Slike planer vil vektlegge ulike ting i de forskjellige organisasjonene, men følgende dimensjoner bør inngå.

1.
Hvorfor forandre? Det må foreligge en klar beskrivelse av nåsituasjonen og klar argumentasjon for hvorfor det er nødvendig med forandring. (Første samling hadde som mål å gi dere input til denne analysen.)

2.
Drømmeskolen. Det må foreligge en relativt klar beskrivelse av ”drømmeskolen”, -en visjon av hva en vil oppnå med endringsprosessene. (Oppgave i første samling skulle stimulere til utvikling av gode beskrivelser.)

3.
Arbeidsprosesser. En må utvikle en forståelse hvordan undervisning- og læreprosesser endres og hvilke konsekvenser dette har for organiseringen av skolen. (Mer input til denne forståelsen kommer i samling 3.)

4.
Kompetanseplan og HR-utvikling. Det må utvikles en forståelse for hvordan undervisning og læring vil finne sted og hvilke krav til kompetanse dette stiller til den enkelte medarbeider. Hvilken kompetanse har den enkelte i dag, hva mangler, hvordan skal en fylle gapet? Hvilke ressurser har en til å støtte opp under endringsprosessene? (Funwork-oppgaven var input til denne analysen.)

5.
Digitale læringsressurser. Hvordan vil de framtidige digitale læringsressursene se ut? Hvor kommer de fra, hvem skal organisere og vedlikehold dem? Hva blir sammenhengen mellom de enkelte ”fagene”? (Mer om dette i siste samling.)

6.
Leveranser. Hva skal elevene lære, hvilke kompetanser skal testes og hvordan skal en forholde seg til nasjonale krav om kompetanse i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger?

7.
Teknisk infrastruktur. Hvilke krav stilles til teknisk infrastruktur?

8.
Forretnings-/tjenestemodell. Skal alle skolens driftsmidler komme fra Fylket? Kan en utvikle andre forretningsmodeller? (eks selge undervisning til andre skoler gjennom nettbaserte opplegg?)

9. Arkitektonisk infrastruktur. Hvilke krav vil nye pedagogiske praksisformer og andre organisasjonsformer stille til fysisk arkitektur? Trenger en auditorier, grupperom, bibliotek, eller hva?

10.
Økonomi. Hvilke økonomiske konsekvenser har endringsplanene?

11.
Pedagogikk. Hvilke pedagogiske utfordringer ser dere i forhold til å utforme de framtidige undervisnings- og læringstilbudene? Skal skolen bygges på ”et pedagogisk hovedsyn”.

12.
Interessentanalyse. Hvem vil bli berørt av disse endringsprosessene, og hvordan her dere tenkt å involvere de ulike partene? Noen aktuelle kandidater er elever, foreldre, politikere, Fylket/skoleeier, læremiddelprodusenter, LMS-tilbyder, m.flere.

13.
Prosess, organisering og dokumentasjon. Hvilke endringsprosesser vil dere legge vekt på på egen skole? Hvordan vil dere organisere arbeidet? Skal dere ha ledere for hvert av punktene? Arbeidsgrupper? Hvilken framdriftsplan skal dere ha? Hvordan skal dette rapporteres?

Planer skaper ingen forandringer. Det er det prosesser der mange mennesker er involvert som gjør. Som ledere har dere ansvar for å iverksette disse prosessene, for å støtte dem underveis og for å evaluere at resultatene faktisk nås. Ikke alle punktene er like viktige på alle skolene. Dere må selv finne ut hva som er viktigst på deres egen skole.

Fram til tredje samling bør dere ha gått gjennom disse alle punktene, og fram til 4. samling må dere ha utarbeidet en helhetlig plan som omfatter alle punktene. Etter siste samling vil RFK overta oppgaven med å videreutvikle skolene, og
Husk at følgende tiltak/strategier kan være lønnsomme.

1. Høst de enkleste fruktene eller gevinstene først.
2. Bruk helst ikke energi på motstandere av endringsprosessene.
3. Belønn dem som går foran og viser vei. (Ros, synliggjøring, deltakelse seminarer og konferanser, tilgang til utstyr mm. – hva dere skal gjøre bør inngå i HR-planen)
4. Lag støtteapparat for dem som trenger hjelp. Følg opp ”hele tiden”. Spør hvordan det går, hva de trenger hjelp med, hvordan de opplever endringene ...)
5. Skap arenaer (seminarer, møter, pizzakvelder, opplevelseskvelder) der det er morsomt, lærerikt og hyggelig å delta. Tenk på hvordan dere kan utnytte ressurser på andre enn egen skole og hvordan lærende nettverk kan skapes.
6. Skap en digital delingskultur. Dette begynner med at dere selv blogger og deler utfordringer, bekymringer, mestringserfaringner, ideer, refleksjon osv. Med alle andre. Snakk om bloggene, skriver kommentarer til hverandre, stimuler til at flere gjør det samme. Lag også wikier der dere har lenker til aktuelle ressurser, forklaringer på bruk, eksempler på god bruk etc.
7. Gjør noe dere aldri har gjort før! Eksempel –lag 24timers gathering på skolen med elever, foreldre, lærere og andre interesserte – få gjerne elevene til å planlegge det. Inviter elevene til å visere dere hvordan de bruker ”data” på ulike måter i sin hverdag. Skap diskusjoner og engasjement gjennom møter og seminarer. Inviter spennende personer til å holde foredrag for dere, til å provosere, engasjere og opplyse. OSV.
8. Skaff bøker, tidsskrifter og annet materiale om ”digital kompetanse” og gjør dette enkelt tilgjengelig for alle.


(fyll inn resten selv).

Lag et ”kart” som viser prosjektorganisasjonen og bli enige om en framdriftsplan. Lag også en kort ppt-framstilling som viser dette. Det er lov å bruke fotografier J
Til slutt: Husk å gi endringsprosjektet et attraktivt navn. Det er ikke lov å kalle dette for IKT-plan, virksomhetsplan eller noe annet kjedelig. Navnet skal være engasjerende og samtidig si noe om hva dere skal oppnå.
Prosjektnavn og organisasjon skal kunne presenteres på samling 3.

Her er en samlet liste over ”leveransen ” til samling 3.
1. Lag et blogginnlegg på din egen blogg der du lenker til følgende innlegg på Arnes blogg:
http://arnek.wordpress.com/2009/01/07/utdanningsdirektoratet-vil-ha-rektorskoler-og-beskriver-rektorkompetanse/ Alternativt kan du skrive en kommentar direkte i kommentarfeltet på Arnes blogg. Dette omhandler et emne som dere kanskje har meninger om?
2. Les gjerne boka til Rune Krumsvik
3. Gi endringsprosjektet på egen skole et ”ansikt” –og et navn.
4. Lag en organisasjons- og framdriftsplan for prosjektet på egen skole. Dere skal kunne presentere denne den 3. februar.
Hvis dere skal gjøre de siste to oppgavene i delingskulturens og det åpne nettsamfunns ”navn”, så skjønner dere kanskje hvordan det bør gjøres?
Har dere spørsmål om dette?
Ta kontakt med Arne (
arne@krokan.com
) . Lykke til!