sos6513 Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet

Velkommen til eksamensklassen.
Fram til frist for innlevering av eksamensoppgaven, skal vi gjennomføre 5 nettbaserte samlinger, der det er dere deltakere som står for innholdet. Til hver samling skal dere lese oppgitt litteratur og skrive et blogginnlegg dere dere tar opp en problemstilling med tilknytning til den aktuelle litteraturen. Dere må deretter være forberedet på å lede en diskusjon over problemstillingen i det kommende nettmøtet.

Dere må registrere dere i tabellen her. Husk å legge inn lenke til bloggen din også. Hvis det er for få linjer, må du selv sette inn flere linjer. Trykk på edit page, trykk på en linje i tabellen og du ser at det kommer opp et tabellikon. Ved å trykke på dette finner du ut resten.

Kjøreplan for nettmøter

Datoer for nettsamflinger (alle nettmøter holdes kl 18.00 på Flashmeeting):

9. september
Det er tid for nytt nettmøte for eksamensklassen. Som dere vet gjennomfører ITU en årlig undersøkelse der de tar tempen på IKT-tilstanden i norske skoler. Årets rapport finner du her og du finner en kort omtale her . Lanseringen ble liveblogget av Eva2.0 . Og her er mer om rapporten fra en hardtbloggende skolemann.
Så er utfordringen vår: hvilke konsekvenser bør denne tilstandsrapporten få for din egen skole? Hvordan ligger dere an på de parametrene rapporten tar opp? Lag en omtale av rapporten på bloggen din. Finn en problemstilling med utgangspunkt i rapporten som berør din egen situasjon og lag en liten analyse av denne. Presenter synspunktene kort i nettmøtet.
I tillegg skal dere lage et blogginnlegg der dere gir en kort framstilling av arbeidet med prosjektoppgaven. Hva er tema, problemstilling, hva finner dere etc? Dette skal også legges fram i et kort innlegg på nettmøtet.
Du finner lenke til nettmøtet her . Og du kan logge inn en halv time før møtet vårt starter, dersom du vil teste utstyr eller sjekke at alt er på skinner.21. september
Kom gjerne med forslag til tema for det siste nettmøtet.
Her er lenke til møterommet: http://fm-openlearn.open.ac.uk/fm/e87ab2-8467
Skriv dem her:


2. juni
Lese: Vil du laste ned web2.0 av Vibeke Kløvstad og Tanja Storsul.
Skriv blogginnlegget og post dette på bloggen din seinest 1. juni. Etter 1. juni skriver du en kommentar på bloggene til de to som står under deg på lista (er du nederst begynner du øverst i tabellen - Arnek).
Forbered et spørsmål som kan danne grunnlag for en diskusjon i nettmøtet, og vær forberedt på å lede diskusjonen om ditt spørsmål.
Lenke til nettmøtet: http://fm-openlearn.open.ac.uk/fm/ef0be1-6900 NB du må registrere deg på Flashmeeting før møtet, og teste at ditt headset og kamera virker.
I tillegg til nettmøtet kan vi bruke Twitter. Registrer dere på www.twitter.com og merk innleggene med #rfk (# kalles for hashtag - denne gjør at alle meldinger er gjenkjennbare, du kan bare søke etter den samme taggen i feks Tweetdeck. Tweetdeck anbefales for den som vil bruke Twitter aktivt.
MER om tema:
deltemeninger.no er det en interessant diskusjon om hvordan skoler kan bruke sosiale nettmedier. Kanskje du kan delta i denne debatten også? Og hva med å skrive et blogginnlegg med relevans til debatten, og lenke dette inn i ditt eget diskusjonsbidrag?


9. juni
Lese: Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0 av John Seely Brown and Richard P. Adler
og Footprints in the Digital Age av Will Richardson i "Educational Leadership".
Skriv et blogginnlegg om et tema du finner interessant i en eller begge artiklene (Richardson siterer faktisk den første artikkelen) og kommenter på samme måte som forrige uke. Forbered også et spørsmål som du kan tenke deg å diskutere i nettmøtet.
Lenke til nettmøte: http://fm-openlearn.open.ac.uk/fm/431232-696816. juni (NB dato er endret)
Les: Web20 storytelling. Hvordan utvikle nye sjangere og gjøre bedre bruk av nye tjenester i undervisning og læreprosesser?
Web 2.0 Storytelling: Emergence of a New Genreav Bryan Alexander and Alan Levin
Lenke til nettmøte: http://fm-openlearn.open.ac.uk/fm/1542c8-6969


Vi skal ha to samlinger i til, en i august og en i september. Kom med forslag til gode datoer.


Eksamensoppgaven

Eksamen består av en hjemmebasert gruppeoppgave, som skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Begynn allerede nå å tenke på hvem du vil samarbeide med og problemstilling for oppgaven.

For at dere skal få mest mulig utbytte av arbeidet med eksamen, får dere selv anledning til å utforme deres egen eksamensoppgave. Dere må selv formulere en aktuell problemstilling. Denne problemstillingen skal ha form av et spørsmål, som også skal utgjøre oppgavens "tittel". Under finner dere informasjon om oppgavens struktur, og veiledende anvisninger på hvor stort omfang hver av delene kan ha.
Besvarelsen kan være på inntil 10 000 ord. Den skal lages som et multimediedokument, i en wiki, et bloggformat eller et annet format dere selv finner mest hensiktsmessig.
I denne prosessen, må dere gjerne kaste ball med Arne. Bruk epost, Twitter, bloggene, Facebook, Itslearning eller andre medier/teknologier dere finner hensiktsmessige.

Oppgaven bør ha følgende struktur:


  1. En innledning som forteller litt om hva du skal analysere, hvorfor du vil analysere dette og hva som gjør at det er interessant både for analyseenheten og som faglig emne i kurset. De beste besvarelsene har også gjerne referanser til aktuell litteratur i denne delen.
    (1-3 sider)
  2. Innledningen skal føre fram til problemstillingen. Problemstillingen skal framstå som et forskningsspørsmål som gruppen skal analysere og besvare, eller belyse ut fra et faglig perspektiv. Forskningsspørsmålet kan enten ha røtter i praktiske utfordriner (for eksempel: Hvilke utfordringer står skolen overfor i overgangen mellom industri- og digitalt nettsamfunn), eller mer teoretisk (eksempel: Hvilke organisasjonsmodeller er best egnet for å forstå ulike typer organisasjoner i det digitale nettsamfunnet?) I dette inngår også å finne ulike delproblemer som må besvares, samt å gjøre nødvendige avgrensninger av temaet. Det kan også inngå å vurdere eventuelle metodespørsmål dersom det i noen grad er aktuelt å samle inn egne data.
    (1-2 sider)
  3. En analysedel der dere ser på de enkelte delproblemene og belyser disse ved hjelp av aktuell litteratur og empiri. Her bør det gis aktuelle referanser til et bredt utvalg av pensumslitteraturen og gjerne litteratur utover det som er kursets pensum også.
    (10-15 sider)
  4. En konklusjon som oppsummerer hva dere skulle undersøke, hvordan dere gjorde det og hva dere fant, evt også noen ord om hva som kan være svakheter i analysen dere har gjennomført.

Besvarlsen skal være ferdig innen xxx september 2009.

For oppgavene gjelder følgende kriterier for bedømmelse

1. For å få bestått karakter må det det i det minste være referanser til kursets faglitteratur, samt at framstillingen må vise at dere har tilegnet dere aktuell kunnskap som påvirker måten dere ser praktiske utfordringer innen egovernment på. Det holder altså ikke å levere et mer generelt plandokument uten referanser til kursets litteratur og/eller spesielle temaer som er behandlet gjennom forelesninger, øvingsoppgaver eller litteratur.
2. Karakter C viser at dere har nådd kursets mål og har tilegnet dere god kompetanse innen dette tverrfaglige området. Dere har da omfattende referanser til ulike deler av pensum, og viser god evne til å forene teori og praksis.
3. Karakter B viser i tillegg en utpreget kritisk/analytisk evne, der sentrale termer drøftes i lys av ulike teoretiske bidrag. I tilegg til kravene for oppgave C forventes høyere selvstendighet i valg av løsninger og evne til å finne litteratur og andre relevante empiriske analyser også utenom den litteratur som er trukket fram i kurset.
4. Karakter A stiller enda større krav til litteraturbruk og selvstendighet/kritisk analyse i framstillingen, samt dybde i analysen. Evnen til å forene teori og praksis og ikke minst benytte teori og valgte modeller for å belyse en praktisk situasjon er på et høyere nivå. Det stilles også større krav til framstillingens lesbarhet, oppgavens struktur og generelle tilgjengelighet.